Nieuwe voorwaarden MS Amlin

Nieuwe voorwaarden MS Amlin

Donderdag 29 november 2018

Nieuwe voorwaarden MS Amlin

Voor motorrijtuigenverzekeringen bij Groene Hart Assuradeuren met als risicodrager MS Amlin gelden vanaf de eerstvolgende contractvervaldatum na 1 januari 2019 nieuwe voorwaarden. Voor personen- en bestelauto’s gelden dan de productvoorwaarden CF2019 en voor vrachtauto’s TF 2019. De algemene voorwaarden zijn vanaf deze datum opgenomen in de AV2019.

Inzien en downloaden voorwaarden MS Amlin

De nieuwe voorwaarden staan, net als de verzekeringskaarten op de website van MS Amlin. Klik hier om de pagina met voorwaarden te openen.

Overzicht van alle polisvoorwaarden

Bent u op zoek naar polisvoorwaarden van een andere verzekering. Op het polisblad ziet u welke voorwaarden van toepassing zijn. Vervolgens kunt u deze voorwaarden openen via www.gha.nl/polisvoorwaarden

Wat zijn de belangrijkste verschillen ten opzichte van de voorgaande productvoorwaarden bij MS Amlin?

 • Vereenvoudiging m.b.t. omschrijving en schade-afwikkeling van accessoires
 • Afschaffing van afschrijving op audioapparatuur
 • Opname van BM-ladder en tabel berekening zuivere schadevrije jaren volgens Bedrijfsregeling 11
 • In de Rubriek Rechtsbijstand zijn aanpassingen verwerkt in verband met de vrije advocaatkeuze

Wijzigingen in algemene voorwaarden MS Amlin

 • Artikel 1.2 over de prioriteitenstelling is nieuw.
 • In artikel 2.5 is de definitie van bereddingskosten opgenomen bij begripsomschrijvingen.
 • In artikel 4 is de premieregeling opgenomen.
 • Artikel 5 heeft een aangepaste en bloc bepaling.
 • Artikel 6.3.2 opzegging door MS Amlin aangepast. Nieuw is opzegging na fraude.
 • Artikel 7 gaat over mededelingsplicht/ risicoverzwaring. De ratio is:
  • 7.1 Plicht op de hoogte brengen van een verzwaring.
  • 7.2 Indien niet of niet tijdig dan alleen recht op uitkering conform 7.3 t/m 7.6.
  • 7.3 Indien verzwaring niet van belang; gewoon dekking.
  • 7.4 Indien normaal hogere premie dan uitkering naar evenredigheid. Indien normaal andere voorwaarden dan alleen dekking op basis van die voorwaarden.
  • 7.5 Geen uitkering indien geen dekking voor gewijzigde activiteiten.
  • 7.6 Geen dekking bij opzet te misleiden.
  • 7.7 Indien juist en tijdig gemeld: Dekking loopt door op de bestaande voorwaarden totdat gewijzigde premie/ voorwaarden is/zijn overeengekomen.
  • 7.8 Binnen 30 dagen na kennisgeving laat Amlin verzekeringnemer weten of het de verzekering niet of alleen tegen gewijzigde premie en/of voorwaarden wenst voort te zetten.
  • 7.8.1 indien premie en/of voorwaarden gewijzigd: binnen 30 dagen na kennisgeving Amlin kan verzekeringnemer aangeven deze wijziging te weigeren. De dekking voor gewijzigde activiteiten vervalt dan op de dag dat Amlin dat bericht ontvangt. Tevens mogelijkheid om de hele verzekering te beëindigen.
  • 7.8.2 Nadat Amlin verzekeringnemer heeft medegedeeld voor de risicoverzwaring geen dekking te willen bieden komt de dekking voor de gewijzigde activiteit te vervallen. Indien Amlin nieuwe activiteit niet wenst te verzekeren kan verzekeringnemer de gehele verzekering beëindigen.
 • In artikel 8 bij samenloop wordt geregeld dat indien er ook elders dekking is onderhavige verzekering een zogenaamde excedentdekking biedt. Dus alleen dekking boven hetgeen elders is verzekerd voor het volledige bij ons verzekerde bedrag. Tevens wordt aangegeven dat de verzekering dekking biedt voor het verschil in voorwaarden.
 • In artikel 9 is een bepaling omtrent fraudebeheersing opgenomen.
 • In artikel 13 is de nieuwe bepaling Kennisgeving inzake gegevensbescherming opgenomen.
 • In artikel 15 is de sanctieclausule opgenomen.
 • In artikel 18 is een uitsluiting voor (bio-)chemische wapens opgenomen.
 • Een samenvatting van de clausule terrorisme dekking is opgenomen.